Entes MPR and EPM series

เครื่องวิเคราะห์พลังงาน รุ่น MPR และ EPM ภายใต้แบรนด์ ENTES เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จึงจำแนกออกมาหลากหลายรุ่น สามารถวัดและเก็บข้อมูลพลังงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สาเหตุ หรือป้องกันการสูญเสียได้โดยง่าย